BAMDADZAGROSONLINE.IR

جستجو عبارت آسیب های اجتماعی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
نقش اعتیاد در افزایش آسیب های اجتماعی
نقش اعتیاد در افزایش آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد بسیار جدی و حائز اهمیت است. فرد معتاد تمام خواسته اش مصرف مواد است و چیزی بالاتر از آن را نمی بیند. یکی از تاثیرات منفی و آسیب های اجتماعی اعتیاد روی فرد بی مسئولیتی وی نسبت به شغل و افراد جامعه است.