BAMDADZAGROSONLINE.IR
کد خبر : 384563
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ، 07:01

اتصـال دو شـهر آبـادان و خرمشـهر و نزدیکـی ایـن دو بـه یکدیگـر عـلاوه بـر ایجـاد یـک منطقـه‌ی بـزرگ و تأثیرگـذار بـر امـر سیاسـت و اقتصـاد کشـور، رابطـه‌ی تنگاتنگـی را نیز بین ایـن دو شـهر ایجـاد کـرده است

به گزارش بامداد زاگرس آنلاین :توسعه‌ی گردشگری و برنامه‌ریزی صحیح برای آن در گرو شناخت ظرفیتهای گردشگری منطقه و ارائه‌ی برنامه‌ی مطلوب براساس پتانسیلها و محدودیتهای هر شهر یا منطقه است. بر این اساس شهرستانهای خرمشهر و آبادان با داشتن جاذبه‌ها و پتانسیلهای متعدد بالفعل و بالقوه‌ی گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) از قبیل: نخلستانهای زیبا و بکر، سه رودخانهی بهمنشیر، اروندرود و کارون، گردشگری تجاری بدلیل وجود بندر و گمرک، خاطرات و بناهای یادبود باقیمانده از دفاع مقدس، بناها و بافتهای فرهنگی- تاریخی باارزشی که دروازه‌ی ورود مدرنیته به معماری و شهرسازی محسوب می‌شوند، وجود پالایشگاه و تأسیسات وابسته به آن، می‌توانند با برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری، به منزله‌ی یکی از قطبهای گردشگری، به خصوص گردشگری صنعتی، تجاری، آبی و جنگ، در منطقه‌ی جنوب غرب کشور مطرح شده و به ایرانی کوچک در حوزه‌ی گردشگری تبدیل شوند.


اتصـال دو شـهر آبـادان و خرمشـهر و نزدیکـی ایـن دو بـه یکدیگـر عـلاوه بـر ایجـاد یـک منطقـه‌ی بـزرگ و تأثیرگـذار بـر امـر سیاسـت و اقتصـاد کشـور، رابطـه‌ی تنگاتنگـی را نیز بین ایـن دو شـهر ایجـاد کـرده به‌طوریکـه نمی‌تـوان بـرای یکـی از آنهـا جداگانـه در طرح‌هـای کلان و چشـم‌اندازهای آتـی تصمیم‌گیـری، برنامه‌ریـزی و سیاسـت‌گذاری کـرد.


یکـی از ایـن طرح‌هـا و چشـم‌اندازها، برنامه‌ریـزی و سـرمایه‌گذاری در حـوزه‌ی گردشـگری می‌باشـد. افزایـش روز افـزون نقـش گردشـگری و گذران اوقات فراغت در ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری، برنامه‌ریـزی توسـعه‌ی شـهری را در زمینـه‌ی تدویـن سیاسـت‌ها و راهبردهایـی جهـت اجـرای طرح‌های جامع گردشـگری و سیاسـت‌گذاری در ایـن حـوزه سـوق می‌دهـد.


توسـعه‌ی گردشـگری تأثیـرات مثبـت فراوانـی بـر توسـعه‌ی اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و زیسـت‌محیطی شـهر و سیاسـت‌های شـهری خواهـد داشـت. مهمتریـن و مؤثرتریـن راهـکار در توسـعه‌ی صنعـت گردشـگری و جـذب گردشـگر ایجاد فضاهای مناسـب برای اسـتراحت و تفریح گردشـگران در مکانهایـی از شـهر اسـت کـه دارای چشـم‌اندازهای طبیعـی و جـذاب می‌باشـند. همچنیـن ایجـاد مجتمع‌هـای تفریحـی- توریسـتی کـه دارای امکانـات رفاهـی، اقامتـی و خدماتـی مناسـب هسـتند، می‌توانـد در راسـتای رشـد و توسـعه‌ی گردشـگری و ارتقـای زمینه‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی مؤثـر باشـد.


شهرسـتانهای آبـادان و خرمشـهر به‌دلیـل دارا بودن شـرایط خـاص جغرافیایـی، تاریخـی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی از گذشـته تاکنـون محـل تـردد گردشـگران داخلـی و خارجی زیـادی بوده اسـت. وجـود چشـم‌اندازهای طبیعـی و زیبـای دو رودخانـه‌ی بهمنشـیر و اروندرود و شـاخه‌ای از رود کارون به نام کانال عضدی(حفـار)، نخل‌هـای سـر بـه آسمانسـای حاشـیه‌ی بهمنشـیر و ارونـدرود، آثـار فرهنگـی تاریخـی متعـدد، یادمان‌هـای هشـت سـال دفـاع مقـدس، صنعـت نفـت و فراورده‌هـای آن پتانسـیل‌های بالقـوه‌ای در راستای جـذب گردشـگران ایرانـی و خارجـی هسـتند کـه بـا برنامه‌ریـزی و سیاسـت‌گذاری در حـوزه‌‌ی سـرمایه‌گذاری و گردشـگری می‌تواننـد به‌عنـوان یـک قطـب مهـم در صنعـت گردشـگریکشـور محسـوب شـوند.

اولیـن گام در زمینـه‌ی توسـعه‌ی گردشـگری و تعییـن فرصت‌‌هـای سـرمایه‌گذاری، شـناخت جاذبه‌هـای تاریخـی، فرهنگـی و طبیعـی منطقـه و تعریـف مسـیرهای گردشـگری بـرای راهنمایـی گردشـگران در هـر یک از محورها می‌باشـد.
آبـادان وخرمشـهر بـا وجـود داشـتن پتانسـیل‌های بـالای گردشـگری نیـاز بـه تامیـن زیـرسـاخت‌های مناسـب در راسـتای افزایـش جـذب گردشـگر را دارنـد. از جملـه این زیر سـاخت‌ها می‌توان به تامین امکانات مناسـب برای توریسم درمانـی، احـداث هتل و سـاخت مکان‌هـای تفریحی، تامین وسایل حمل و نقل با کیفیت و متناسب با نیاز روز، توسعه سیسـتم‌های ارتباطـی و خدمـات رزرواسـیون (رزرواسـیون آنلایـن)، احیـا و بازسـازی اماکـن تاریخـی، افزایـش کیفیـت زیرسـاخت‌های عمومـی و خدمـات شـهری و... اشـاره کـرد.


جاذبه‌های گردشگری منطقه‌ی آزاد اروند:
ایـن محـدوده جغرافیایـی همـواره بـه دلیل شـرایط خاص آب و هوایـی در فصـول مختلـف و موقعیـت اسـتراتژیک آن، از دیـربـاز بعنـوان یکـی از مقاصـد اصلـی گردشـگری درسـطح اسـتان و کشـور حائـز اهمیـت بـوده اسـت. وجـود راههای ارتباطـی مختلـف هوایـی، جـاده‌ای، ریلـی و دریایـی از ویژگیهـای شـاخص ایـن منطقـه میباشـد کـه بـا توجـه بـه ایـن تنـوع، امـکان انتخـاب دلخـواه مسـیر را بـرای گردشـگران فراهـم آورده اسـت. به طـور کلـی می‌تـوان گفـت منطقـه‌ی آزاد ارونـد دارای انـواع جاذبـه گردشـگری در محورهـای زیر می‌باشـد:
- طبیعی و روستایی
- فرهنگی - تاریخی
- مذهبی و دفاع مقدس
- صنعتی
- شهری، تجاری و تفریحی
- ورزشی
تنـوع جاذبه‌هـای گردشـگری موجـود در ایـن منطقـه امـکان انتخـاب محورهـای مختلـف را بـرای گردشـگران فراهـم آورده اسـت. به عنوان مثال در زمینه‌ی گردشـگری طبیعی و روسـتایی، وجود روسـتاهای فراوان با نخلسـتان‌های انبوه و تنـوع محصـول نخیـلات، وجـود سـه رودخانـه‌ی کارون، بهمنشـیر و ارونـدرود در منطقـه و مناظـر زیبـای سـواحل آنهـا و نیـز عبـور کانـال دسـتکند عَضُـدی از مرکـز شهرسـتان خرمشـهر کـه دو رود پـر آب کارون و ارونـد را بـه هـم متصـل می‌کنـد؛ مناظـر طبیعـی زیبایـی را بـرای گردشـگران مختلـف کـه خواهـان گذراندن اوقات فراقت در سـاحل این کانـال پـرآب، ماهیگیـری و یـا اسـتفاده از پتانسـیل ورزش‌هـا و گردشـگری آبـی هسـتند، فراهـم مـی‌آورد. جاذبه‌هـای گردشـگری صنعتـی نیـز محـور دیگـری از ظرفیت‌هـای ایـن منطقـه می‌باشـد. بنـادر خرمشـهر و آبـادان و چشـم‌انداز زیبـای آنهـا، پالایشـگاه آبـادان، اولیـن پمـپ بنزیـن ایـران، کارخانه‌هـای لنـج و کشتی‌سـازی، آسـفالت و قیرسـازی از ایـن قبیـل هسـتند.

 

---

بـا توجـه بـه وجـود آثـار و خاطـرات باقـی مانـده از دوران دفـاع مقـدس در گوشـه و کنـار ایـن منطقـه از جملـه یادمـان شـهدای شـلمچه، مسـجد جامـع کـه بـه سـنگر مقاومـت مـردم خرمشـهر مشـهور اسـت، مرکـز فرهنگـی دفـاع مقـدس، یادمـان شـهید تندگویـان، یادمـان شـهدای والفجـر 8، بیمارسـتان صحرایـی امـام حسـین و امـام علـی کـه از بزرگتریـن و مجهزتریـن بیمارسـتانهای صحرایـی در دوران جنـگ بوده‌انـد، سـالانه علاقه‌منـدان بسـیاری از نقـاط مختلـف کشـور و خـارج از کشـور از ایـن جاذبه‌هـای گردشـگری بازدیـد به‌عمـل می‌آورنـد.
وجـود بازارهـای مختلـف موجـود در منطقـه از جملـه َتـه لنجـی، بـازار اروند (کنزالمال سابق) وبازار ماهی فروشـان بخـش دیگـری از جاذبه هـای ایـن منطقـه بـوده کـه علاقمنـدان مختلفـی را روزانـه از اسـتان و کشـور جهـت خریـد بـه ایـن منطقـه سـوق داده اسـت.

 

---

بـا توجـه بـه وجـود رودخانه‌هـای پـر آب در ایـن منطقـه و نزدیکـی بـه آبهـای آزاد خلیج فـارس و به‌طبـع آن صیـد آبزیـان فـراوان، غذاهـای محلـی ایـن منطقـه شـامل ماهـی کبابـی، قلیه ماهـی، قلیه میگـو و خـوراک میگـو میباشـد کـه در حـال حاضـر رسـتورانهای مختلفـی بـه پخـت و سـرو ایـن غذاهـا بـرای گردشـگران و علاقمنـدان مشـغول هسـتند.
به‌طـور کلـی می‌تـوان گفـت انـواع جاذبه‌هـای گرشـگری بالفعـل و بالقـوه‌ی موجـود در منطقـه‌ی آزاد ارونـد نویدبخـش شـکلگیری یکـی از محورهـای اصلی گردشـگری کشـور می‌باشـد.
امید است که کتاب حاضر با در اختیار قراردادن اطلاعات جامعی از جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه گذاری در این حوزه بتواند باعث جذب حداکثری گردشگر و سرمایه گذار به دو شهرستان آبادان و خرمشهر که مملو از پتانسل و منابع بالفعل و بالقوه در حوزه گردشگری هستند، بشود.

 

---

اهداف پژوهش:
- شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیتهای توسعه‌ی گردشگری شهرستانهای خرمشهر و آبادان جهت معرفی به سرمایه‌گذاران
- تعیین مسیرهای گردشگری درشهرستانهای آبادان و خرمشهر
- ارائه‌ی راهبردهای توسعه‌ی گردشگری شهرستانهای خرمشهر و آبادان و اولویت بندی این راهبردها
- تدوین سیاستهای اجرایی جدید به منظور جذب حداکثری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی)
مولفین:
نجلا درخشانی
سجاد پاک‌گهر

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار